Tiny Fox logo

Privacy

Tinyfox.be wordt beheerd door de TINY FOX. Via deze privacyverklaring leggen wij uit welke informatie wij over u verzamelen, waar die informatie voor gebruikt wordt en aan wie de informatie wordt doorgegeven. Tevens vindt u hier terug welke rechten u heeft en hoe u deze kan uitoefenen. Onderhavige privacyverklaring is van toepassing op alle interacties met u als bezoeker van onze website, als klant, als (potentiële) leverancier of als sollicitant.

Indien u nalaat om ons noodzakelijke persoonsgegevens te verstrekken, kan u mogelijks geen beroep doen op onze diensten.

Onderhavige verklaring kan van tijd tot tijd veranderen (zie hiervoor punt 11). 

1. Verwerkingsverantwoordelijke

De verwerkingsverantwoordelijke voor uw persoonsgegevens is:

TINY FOX
Chemin du Renard 3
7750 Mont-de-l’Enclus

Indien u vragen hebt met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens, dan kan u ons steeds contacteren via de contactgegevens zoals omschreven in punt 10.

2. Welke persoonsgegevens verwerkt TINY FOX?

Afhankelijk van uw hoedanigheid, uw activiteit dan wel uw relatie met TINY FOX verwerken wij volgende persoonsgegevens van u:

  • identiteits- en contactgegevens (naam, adres, e-mailadres, gsm-nummer)
  • IP-adres
  • Overige persoonsgegevens die u actief aan ons verstrekt in correspondentie of telefonisch

U bent geenszins verplicht om deze persoonsgegevens met ons te delen, maar u begrijpt dat TINY FOX mogelijks behaalde diensten niet kan leveren indien u weigert om uw persoonsgegevens met ons te delen.

3. Waarom verwerkt TINY FOX uw persoonsgegevens?

TINY FOX verwerkt uw persoonsgegevens voor verschillende doeleinden, afhankelijk van hoe en waarom u met TINY FOX communiceert.

Rekrutering
Wanneer u spontaan solliciteert of reageert op één van onze vacatures, dan verwerken wij uw persoonsgegevens met het oog op het verder afhandelen van het aanwervingsproces. Deze verwerking is gebaseerd op ons gerechtvaardigd belang, namelijk het vinden van een geschikte kandidaat voor de positie. Dit belang wordt steeds afgewogen tegenover uw belang als sollicitant.

Indien wij momenteel geen geschikte vacature voor u ter beschikking hebben, maar wij u graag in onze database houden voor eventuele toekomstige vacatures, zullen wij hiervoor steeds uw toestemming vragen.

Contactformulier website
Wanneer u contact met ons opneemt via het contactformulier op onze website verwerken wij uw persoonlijke contactgegevens teneinde uw vragen te beheren en beantwoorden. De verwerking van uw persoonsgegevens is in dit geval gebaseerd op ons gerechtvaardigd belang, met name voldoen aan uw verzoek nadat u zich tot ons richt.

Nieuwsbrief
Wanneer u zich inschrijft op onze nieuwsbrief verwerken wij uw e-mailadres. Deze verwerking is gebaseerd op uw toestemming.
Indien u klant ben bij TINY FOX zal u eveneens onze nieuwsbrief ontvangen. Deze verwerking is gebaseerd op ons gerechtvaardigd belang, met name onze klanten op de hoogte houden van onze activiteiten.
U heeft te allen tijde de mogelijkheid om u uit te schrijven van onze nieuwsbrief via de uitschrijflink onderaan elke nieuwsbrief.

Klantenbeheer
Wanneer u klant bent bij TINY FOX verwerken wij alle gegevens noodzakelijk voor het aanmaken van onze klantenfiche en het uitvoeren van onze overeenkomst. Denk bijvoorbeeld aan uw contactgegevens, btw-nummer, rekeningnummer etc. Deze verwerking is gebaseerd op de overeenkomst tussen u en TINY FOX.
Wanneer u optreedt als contactpersoon bij één van onze klanten dan houden wij uw contactgegevens bij zodat wij u rechtstreeks kunnen contacteren. Het gaat hierbij om uw naam, telefoonnummer en e-mailadres. Dergelijke verwerking kadert in ons gerechtvaardigd belang, zijnde het efficiënt in contact treden met onze leveranciers.

Leveranciersbeheer
Indien u leverancier bent van TINY FOX dan verwerken wij de persoonsgegevens van onze contactpersoon bij u als leverancier. Het gaat hierbij steeds louter om uw contactgegevens zoals naam, e-mailadres en eventueel een telefoonnummer. Dergelijke verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst tussen en ons of kadert in ons gerechtvaardigd belang, zijnde het efficiënt in contact treden met onze leveranciers.

Met wie delen wij uw persoonsgegevens?

Wij verwerken uw persoonsgegevens steeds met de nodig zorg en met naleving van de relevante wetgeving inzake gegevensbescherming. In die zin delen wij uw persoonsgegevens dan ook nooit met derden, tenzij dit nodig is om onze diensten aan u te kunnen verlenen.

Zo kunnen wij beroep doen op derde partijen in het kader van de uitvoering van onze activiteiten. Deze derde partijen kunnen hierdoor toegang krijgen tot uw persoonsgegevens. Denk hierbij aan onze IT-, cloud- en softwareleveranciers die toegang krijgen tot uw persoonsgegevens in het kader van opslag, onderhoud of ondersteuning.
Dergelijke dienstverleners mogen uw persoonsgegevens geenszins voor eigen doeleinden gebruiken.

Uw persoonsgegevens kunnen tevens gedeeld worden in het kader van een zakelijke transactie zoals bijvoorbeeld tijdens de verkoop van (een deel van) de onderneming of een reorganisatie, fusie, joint-venture of andere beschikking over de onderneming, de bedrijfsmiddelen of aandelen.

5. Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

TINY FOX houdt uw persoonsgegevens bij zolang als nodig is voor doeleinden zoals hoger vermeld of om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op ons rust. Zo dienen wij facturen in het kader van onze boekhoudkundige verplichtingen voor een bepaalde periode bij te houden.

6. Doorgifte buiten de EU/EER

TINY FOX geeft uw persoonsgegevens niet door aan landen gevestigd buiten de Europese Economische Ruimte.

7. Beveiligingsmaatregelen

TINY FOX verbindt er zich toe om naar best vermogen alle redelijke maatregelen te nemen om de bescherming van uw persoonsgegevens te waarborgen zodat deze beschermd worden tegen misbruik, verlies en onbevoegde toegang. Deze maatregelen zijn steeds op basis van de huidige stand van de techniek. Zo worden alle gegevens die u met TINY FOX uitwisselt via de website, versleuteld met een SSL beveiliging op basis van het HTTPS protocol.

8. Wat zijn uw rechten?

U beschikt over diverse rechten aangaande de persoonsgegevens die wij van u verwerken.
U kan deze rechten uitoefenen door ons te contacteren via de contactgegevens zoals omschreven in punt 10.

In het kader van onze identificatieplicht kunnen wij u verzoeken om ons een kopie van uw identiteitskaart te bezorgen.

1. Recht op inzage en correctie

Indien u wil weten welke persoonsgegevens TINY FOX van u verwerkt en voor welke doeleinden, dan kan u contact met ons opnemen. U kan tevens vragen dat eventuele foutieve persoonsgegevens worden gecorrigeerd of dat uw gegevens worden gewijzigd.

2. Recht op verwijdering en beperking

U heeft het recht om ons te verzoeken uw persoonsgegevens te verwijderen. Het kan zijn dat bepaalde gegevens na uw verzoek tot verwijdering bewaard worden door TINY FOX. Bijvoorbeeld omdat wij een wettelijke verplichting hebben om de gegevens gedurende een bepaalde tijd bij te houden.
Wanneer u hiertoe gegronde redenen heeft, kunt u ons verzoeken om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken. Bijvoorbeeld omdat u de juistheid van uw gegevens betwist.

3. Recht van bezwaar

Wanneer de verwerking van uw persoonsgegevens gebaseerd is op ons gerechtvaardigd belang of kadert in vervulling van een taak van algemeen belang of van openbaar gezag kan u op gemotiveerde wijze bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.

4. Recht op gegevensoverdraagbaarheid

Indien wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van uw (uitdrukkelijke) toestemming of in het kader van de uitvoering van de overeenkomst tussen u en ons, dan kan u ons verzoeken dat wij de persoonsgegevens die u aan ons verstrekt heeft op een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm aan u bezorgen of deze overdagen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke, op voorwaarde dat de verwerking via geautomatiseerde procedés wordt verricht.

5. Recht om uw toestemming in te trekken

Wanneer de verwerking van uw persoonsgegevens door TINY FOX gebaseerd is op uw (uitdrukkelijke) toestemming, heef u te allen tijde het recht om deze toestemming opnieuw in te trekken. De intrekking van uw toestemming doet evenwel geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking vóór de intrekking van uw toestemming.

6. Recht om klacht in te dienen

U beschikt over het recht om klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit indien u een klacht heeft over het gebruik van uw persoonsgegevens door TINY FOX.

Gegevensbeschermingsautoriteit
Drukpersstraat 35
1000 Brussel
contact@apd-gba.be

9. Hyperlinks

De website www.tinyfox.be kan hyperlinks bevatten naar websites van andere partijen. TINY FOX is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van de websites van die andere partijen.

10. Contact

Indien u vragen heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door TINY FOX, onderhavige Privacyverklaring of uw rechten zoals omschreven in punt 8 wenst uit te oefenen, dan kan u ons contacteren via:

  • Per e-mail: info@tinyfox.be
  • Per post: Tiny Fox Communication, Chemin du Renard 3, 7750 Orroir, België

11. Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring van tijd tot tijd te wijzigen. U vindt de laatste versie steeds terug op www.tinyfox.be/privacy.

Chemin du Renard 3, 7750 Mont-de-l’Enclus – stay@tinyfox.be
Copyright 2022 Tinyfox – PrivacyAlgemene voorwaarden

website by Sparkel Communication